AKTUALITY

AktualityDoporučení: hybridní jaro 2021/2022

Doporučení: hybridní jaro 2021/2022

Univerzita Karlova bude následující semestr usilovat o zachování prezenční výuky v co nejširším rozsahu. Nepředpokládá se plošné omezování prezenční výuky, nicméně v současné době nelze předvídat vývoj epidemiologické situace. Níže naleznete doporučení, která se týkají jak prezenční výuky, tak eventuálního přechodu na výuku distanční.

Univerzita Karlova pokračuje v hybridním konání
akademického roku podle dokumentu
Doporučení pro fakulty – hybridní podzim 2021/2022 : odkaz ke stažení:

https://karlovkaonline.cz/wp-content/uploads/2021/09/Hybridni-podzim_aktualizovano.pdf

Obecná déletrvající doporučení

● Pravidelně zveřejňujte aktuální informace pro studenty i zaměstnance, nejlépe na jednom místě (ověřte si, že je toto místo studentům i zaměstnancům známé). Pamatujte na jazykové mutace pro studenty i zaměstnance.

● Aktualizujte kontakty na všechny vyučující a relevantní administrativní pracovníky, a to i pro případ, že nebudou k zastižení na pevných linkách v kanceláři (e-mail, mobilní telefony).

Doporučení pro děkany a studijní proděkany

● Zvažte zřízení studijního poradce/tutora (může být i student z vyššího ročníku), který bude proaktivně pomáhat studentům s adaptací na výuku a motivací ke studiu (prevence studijní neúspěšnosti).

● V případě přechodu na distanční výuku udržujte optimálně jednu primární platformu pro uskutečňování distanční výuky pro celou fakultu nebo alespoň celý studijní program, pro kterou bude dostatečná technická i personální podpora. Při volbě platformy zvažte dostupnost licencí v dostatečné kapacitě (v případě využití celouniverzitně podporovaných nástrojů Moodle, MS Teams, ZOOM, Socrative a Streamserver CUNI můžete kontaktovat Centrum pro podporu e-learningu). Podporujte vyučující ve vzdělávání v metodických i technických aspektech distanční výuky. Kalendář aktuálních školení najdete na následující adrese.

● V případě využívání nástroje MS Teams a dalších součástí MS Office 365 využívejte univerzitní tenant, který umožňuje přihlášení studentů ze všech fakult (tzn. přihlašováním cisloosoby@cuni.cz). Využívání fakultních tenantů komplikuje mimo jiné studentům prostupnost.

● Zapojte do podpory distanční výuky studentské spolky a iniciativy. Podporujte dobrovolnické aktivity směřující ke vzájemné komunikaci mezi studenty a vyučujícími.

● V případě inovací prezenční výuky formou různých online nástrojů jak v samostatných předmětech, tak i v rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů, doporučujeme monitorovat a vyhodnocovat přínos pro kvalitu a efektivitu výuky v daném SP.

● Podle potřeby novelizujte harmonogram akademického roku tak, aby studenti stihli absolvovat veškerou praktickou výuku a měli dostatečně dlouhé zkouškové období.

Doporučení pro garanty studijního programu a studijního předmětu

Z pohledu kvality vzdělávací činnosti

  • ● Nedojde-li k novým pandemickým omezením, pak musí probíhat výuka dle formy studia stanovené v akreditaci daného SP. V této věci připomínáme sdělení prof. Wildové děkankám a děkanům fakult ze dne 29.6. 2021, které je v souladu se sdělením NAÚ ze dne 15.7. 2021:
    • „V prezenční formě studia mohou být inovace a nástroje online výuky vhodným přínosem zvýšení kvality kontaktní výuky. Vždy je ale třeba brát ohled na to, že daný SP je akreditován v prezenční formě, kde stávající univerzitní i celonárodní standardy zatím neumožňují plošné zavádění prvků online výuky do prezenční formy studia.
    • Využití takových inovací a nástrojů vedení UK podporuje. Je však na rozhodnutí jednotlivých garantů SP, kteří situaci konkrétních SP nejlépe znají, zda takové inovace povedou k větší kvalitě a efektivitě výuky a studia v daném SP, a to i s ohledem na jednotlivé ročníky studentů, potřeby praxe, přípravu na závěrečnou práci apod.
    • V případě inovací a zavádění nástrojů online výuky v jednotlivých předmětech je důležité zohlednit, zda se jedná o předmět klíčový z hlediska profilu absolventa a zda takové inovace nadále zajistí studentům nabytí deklarovaných znalostí, dovedností a kompetencí (tzv. learning outcomes). Zároveň je velmi důležité zohlednit i formu výuky (přednáška, seminář, cvičení) a formu hodnocení (ústní nebo písemná zkouška, klauzurní práce, test apod.).“

● Rozhodnutí o implementaci případných inovací či rozhodnutí o dalších modifikacích s ohledem na různá režimová omezení (zejména s ohledem na objektivní nemožnost účasti některých studentů na přímé výuce) je tedy třeba činit zejména na úrovni jednotlivých předmětů a v součinnosti s jednotlivými vyučujícími.

Ze šetření mezi vyučujícími vzešlo několik zajímavých podnětů, které doporučujeme při implementaci daných inovací a modifikací zohlednit:

● 1.) V případě přednášek studenti pozitivně hodnotili možnost jejich nahrávání a zpětného přehrání. Na druhou stranu, NAÚ ve svém stanovisku upozorňuje, že nahraná přednáška není považována za přímou výuku, ale pouze za studijní oporu. Doporučujeme tedy v případě přednášek vhodně kombinovat jak prezenční tak online formu dle daných kapacitních možností fakulty. V rámci technických možností pak doporučujeme zachovat možnost zpětného přehrání přednášky pro studenty, kteří se z objektivních důvodů nemohli zúčastnit přímé výuky.

Při volbě mezi oběma formami, respektive při stanovení míry jejich kombinace, doporučujeme zohlednit postavení dané přednášky ve studijním plánu studenta a ve vztahu k profilu absolventa a její přínos pro přenos požadovaných znalostí či nácvik a rozvíjení požadovaných dovedností. ●

● 2.) V případě přenosu seminářů a cvičení do online režimu doporučujeme zohlednit, do jaké míry online forma jejich výuky dokáže zajistit stejné možnosti interakce, jako forma prezenční. Někteří studenti, a zejména vyučující, v šetření deklarovali, že online forma svou absencí přímého sociálního kontaktu jistým způsobem omezuje nejen interaktivní nácvik a rozvoj určitých dovedností, ale i možnosti interaktivního přenosu znalostí. Na druhou stranu někteří vyučující deklarovali, že online forma umožňuje lépe stratifikovat a diverzifikovat výuku (více skupin, rozdělení činností mezi více studentů, kteří se neruší apod.). Doporučujeme tedy zohlednit obdobné efektivní nástroje online výuky, pokud je daný vyučující považuje za přínos pro kvalitu výuky daného semináře či cvičení.

● 3.) Studenti i vyučující si v šetření pochvalovali přínos podpůrných digitálních a online nástrojů jako jsou online konzultace, digitalizované studijní materiály, online testy a další online zadávané úkoly apod.). Doporučujeme tyto nástroje zachovat a nadále rozvíjet i v případě prezenční výuky, zejména ve vztahu ke studentům, kteří se z objektivních důvodů nemohli zúčastnit přímé výuky.

Z pohledu organizačního

● Stanovte pravidla komunikace vyučujících se studenty a mezi studenty navzájem (např. zadávání a vyhodnocování úkolů, individuální konzultace, skupinová práce studentů apod.).

● Dbejte na řádné vyplňování informací do SIS – informace o formě výuky a formě ověřování znalostí, cílech předmětu (jaké vědomosti, odborné znalosti, dovednosti a kompetence student získá absolvováním daného studijního předmětu) a studijních oporách. Je vhodné, aby v případě přechodu na distanční výuku bylo součástí informací i stanovení platformy výuky a odkaz na přístup do jejího rozhraní včetně případného hesla.

● Při stanovování podmínek pro splnění předmětu zvažte, zda je nutná povinná docházka a aktivní účast. Pokud ano, určete možnosti, jak by se dala nahradit v případě nuceného přechodu na online výuku a v případě, že se někteří studenti nebudou moci dostavit na výuku (karanténa, problém s návratem do ČR, ev. pracovní povinnost).

● Snažte se minimalizovat změny rozvrhu při případném nuceném přechodu z prezenční do distanční výuky (distanční výuka by se měla uskutečnit, pokud neexistuje relevantní důvod, ve stejných časech jako prezenční).

● Identifikujte předměty, které nelze konat distančně tak, aby student získal dostatečné znalosti či dovednosti odpovídající profilu absolventa

● Pokud z důvodu vnějších okolností nebylo možné uskutečnit předměty praxe, jejichž rozsah a charakter je definován požadavky na příslušnou regulovanou profesi, pro jejíž přípravu je daný studijní program určen v plné míře v požadovaném rozsahu, bude garant o těchto okolnostech informovat svého studijního proděkana/proděkanku a Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací, který zajistí případnou součinnost s příslušným regulačním orgánem ve věci možných modifikací jeho požadavků.

● Zohledněte výsledky proběhlých studentských anket a snažte se zaměřit na dosavadní nedostatky.

● Vytvořte koordinační pozici pro pracovníky, kteří budou pomáhat svým kolegům s distanční výukou a mohou sloužit jako kontaktní místo pro sdílení dobré praxe a novinek. Nominovanou osobu pak propojte s Centrem pro podporu e-learningu.

● Podporujte spolupráci s Centrem pro podporu e-learningu na univerzitní či fakultní úrovni. Sledujte aktuální oznámení na těchto stránkách.

Doporučení pro vyučující

● Dbejte na adekvátní studijní zátěž (žádný z předmětů by neměl ve své distanční formě významně zvýšit náročnost studia).

● Dbejte na dostatečnou informovanost studentů (podmínky zakončení předmětů, na jaké platformě probíhá případná distanční výuka, jak je nastavena komunikace). V případě přechodu na distanční výuku ověřujte, že se studenti zapojují do distanční výuky; pokud ne, zkuste je znovu zapojit.

● V případě přechodu na distanční výuku přizpůsobte časový harmonogram přednášek a seminářů vnímání studentů v online prostředí. Dávejte prostor pro otázky, diskuse, přednášku rozdělte do kratších úseků, po kterých proběhne diskuse, ověření znalostí. Využijte např. metody “převrácené třídy”, kdy je v přednášce ověřována a diskutována předem zadaná literatura.

● Dbejte na kvalitní zpracování studijních materiálů a srozumitelnost pokynů, studenty nezahlcujte nadbytečnými materiály. Využívejte (univerzitní) platformy pro sdílení výukových materiálů. Ověřujte, že studenti rozumí výuce a jsou jim jasné i podmínky studia.

● Buďte konzistentní – neměňte platformy, neměňte typ výuky.

● Zachovejte interakce podle typu výuky:

● Nastavte vhodný způsob komunikace se studenty, i studenty mezi sebou (MS Teams skupiny, diskuzní fóra na Moodlu).

● V případě přechodu na distanční výuku vypište konzultační hodiny online (např. v určitou hodinu ve virtuální místnosti platformy).

● Věnujte pozornost studentům, kteří nemají k dispozici vybavení pro distanční výuku, příp. mají zdravotní, osobní či pracovní problémy. Informace k možnosti zapůjčení techniky jsou dostupné na následujícím odkaze.

● Respektujte specifické potřeby studentů.

● Sdílejte zkušenosti (pozitivní, i ty, které ukazují slepou cestu), inspirujte se, dále se vzdělávejte a nebojte se požádat o konzultaci.

● Ověřujte dostupnost studijní literatury, neváhejte dávat podněty fakultní knihovně k akvizici zdrojů. Při digitalizaci studijních materiálů konzultujte s knihovníky technické parametry digitalizace a možnosti uložení do digitální knihovny Kramerius Univerzity Karlovy.

Základní doporučení pro případné distanční zkoušení

● Zvažte využití jak prezenčních, tak distančních zkoušek.

● SZŘ v čl. 8 odst. 11 stanoví: „Je-li to důvodné nebo účelné, je možné kontrolu studia předmětu konat zcela distančně nebo částečně distanční formou prostřednic[1]tvím informačních a komunikačních technologií za před[1]pokladu, že je možné ověřit totožnost studenta a zajistit dodržení pravidel stanovených pro tuto kontrolu studia předmětu. Podrobnosti mohou být stanoveny vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 2.“

Doporučení pro IT podporu fakult

● Sledujte stránky Ústřední knihovny: Centrum podpory e-learningu.

● Zřiďte kontaktní místo pro distanční výuku pro studenty i vyučující.

Aktuální harmonogram akademického roku naleznete zde.

Kontakty na centrální úrovni

Emergency kontakt pro studenty i zaměstnance
emergency@cuni.cz
+420 224491850
po-pá 9–16 hod.

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prorektorka pro studijní záležitosti marketa.martinkova@ruk.cuni.cz

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti jan.polak@ruk.cuni.cz

Odbor pro studium a záležitosti studentů (OSZS): vedoucí odboru
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@ruk.cuni.cz
Zahraniční studenti
Mgr. Lukáš Nachtigal
lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz

Odbor pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditace (OKVA): vedoucí odboru
Mgr. Vojtěch Tomášek
vojtech.tomasek@ruk.cuni.cz

Ústřední knihovna UK – Centrum podpory e-learningu
https://dl.cuni.cz/

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
moodle-help@ruk.cuni.cz
e-learning@ruk.cuni.cz

Centrum celoživotního vzdělávání (CŽV) – metodika distančního zkoušení a web Karlovkaonline: vedoucí odboru
Mgr. Pavla Satrapová
pavla.satrapova@ruk.cuni.cz

Pověřenec pro ochranu osobních dat
gdpr@cuni.cz

Erasmus
Evropská kancelář
Odbor zahraničních vztahů
erasmus@ruk.cuni.cz

Podpora MS Teams
teams-podpora@cuni.cz

Podpora ZOOM
zoom@lfp.cuni.cz

Vypracoval Odbor pro studiu a záležitosti studentů ve spolupráci s výše jmenovanými zapojenými odbory a útvary.

Inspirace:

Další novinky: