AKTUALITY

AktualityBiometrické údaje na UK: Vše v jednom

Biometrické údaje na UK: Vše v jednom

Text definuje pravidla a postupy pro zacházení s biometrickými údaji, které identifikují fyzické osoby nebo které mohou být ve spojení s jinými zpracovávanými údaji s těmito osobami spojeny.

Článek se vztahuje na veškeré biometrické údaje, které spravuje Univerzita Karlova, a to bez ohledu na místo jejich původu a čas vzniku, s výjimkou záznamů historických. Za historické záznamy, na které se nařízení nevztahuje, se považují všechny záznamy, které nemají vztah k žijícím osobám.

1.) Pojmy a příklady

Text se drží pojmů, jak jsou definovány v OR č. 16/2018 – Zásady a pravidla ochrany osobních údajů, zejména definice pojmu osobní údaj.

Biometrický údaj

Je každý údaj, který má svůj základ v biologické podstatě jedince a současně umožňuje jeho identifikaci. Příkladem údajů jsou: snímky osoby, otisky prstů, podpisy, záznam hlasu apod.

Článek se týká výhradně biometrických údajů živých osob umožňujících jejich jednoznačnou identifikaci buď samostatně, nebo ve spojení s dalšími údaji, které jsou v rámci UK také zpracovávány.

Podle nařízení GDPR se biometrickými údaji rozumí osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkajícího se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Úřad zabývající se biometrickými daty se nazývá Úřad pro zpracování osobních údajů (ÚOOÚ). Hovoří-li se v textu o rozsáhlém zpracování, myslí se jím zpracování údajů o minimálně jednom tisíci subjektů.

Biometrická šablona

Jedná se o kategorii vymezenou platnou legislativou, do které biometrické údaje spadají. Jejich zpracování je v rámci UK možné pouze v případě výslovného souhlasu dotčené osoby (subjektu údajů).

Zvláštní kategorie osobních údajů

je kategorie vymezená platnou legislativou, do které biometrické údaje spadají. Jejich zpracování je v rámci UK možné pouze v případě výslovného souhlasu dotčené osoby (subjektu údajů). Nařízení GDPR, kapitola II, čl. 9. uvádí více možných důvodů zpracování, ale jiné nejsou pro UK aplikovatelné.

Využití biometrických údajů

Z hlediska nakládání s biometrickými údaji existují čtyři kategorie nakládání:
1.) Sběr bez dalšího využití
2.) Využití pro autentizaci osob
3.) Využití pro identifikaci osob
4.) Využití pro soukromé účely

Sběr bez dalšího využití

V rámci sběru jsou biometrické údaje shromažďovány, ale nejsou přiřazovány ke konkrétním osobám. Příkladem jsou nahrávky přednášek nebo záznamy z kamerového systému bez rozpoznávání osob.

Důležité pro zařazení sběru do této kategorie je, že sbíraná data jsou v kvalitě, která potenciálně umožňuje jednoznačnou identifikaci. Existuje tedy reálný scénář, kdy uložené údaje nebyly porovnáváním s biometrickou šablonou zpracovány a UK ani šablonami nedisponuje, ale jiný subjekt, pokud by materiál získal, tuto identifikaci provést může. Vzhledem ke kvalitě běžně používaných nahrávacích zařízení jsou takovými údaji fotografie osob i mnoho záznamů kamer s vyšším rozlišením.

Využití pro autentizaci osob

V případě využití pro autentizaci není smyslem využití identifikovat osoby, které by bez provedeného zpracování byly „anonymní“, ale ověřit, že osoba je skutečně tou, za kterou se vydává.

Typickým příkladem je použití dynamického biometrického podpisu k ověření identity osoby. Jeho použití je výhradně ve spojení s ověřováním identity podepisující se osoby (autentizací) a není používáno anonymně.

Dodatečné použití šablon pro autentizaci osob pro identifikaci anonymních postav z existujících záznamů většinou nepřichází v úvahu vzhledem k charakteru těchto šablon, jejichž použití vyžaduje snímání biometrických údajů speciálním zařízením s vědomou součinností autentizované osoby. Nelze ji však paušálně vyloučit.

V rámci využívání těchto údajů je důležité rozhodnutí ÚOOÚ, které uchovávání biometrických šablon a jejich zpracování za účelem identifikace osob považuje za zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.

Využití pro identifikaci osob

Šablony jsou využívány automatickým nebo poloautomatickým způsobem k identifikaci konkrétních osob, které by bez použití metody zůstaly neidentifikované.

Typickým příkladem je rozpoznávání osob na záznamech kamerového systému. V automatizovaném režimu probíhá trvale, v poloautomatickém pouze pro sekvence vybrané předem fyzickou osobu.
Do kategorie identifikace patří i přístupové systémy využívající biometrické údaje, např. turnikety využívající snímání krevního řečiště.

Využití pro soukromé účely

V rámci UK lze předpokládat soukromé využití zejména ze strany studentů pořizujících audiovizuální záznamy přednášek. Používání těchto záznamů se se řídí metodikou práce s AV záznamy.

Obecně se tento článek nevztahuje na jiné využití biometrických údajů, než takové, kde je UK správcem údajů. Svými činnostmi včetně činností výukových ale UK nesmí podporovat individuální vytváření a zpracování osobních údajů pracovníky nebo studenty! Využívání údajů studenty se věnuje článek Biometrické údaje na UK: 2.) Pravidla pro zpracování.

Příklady biometrických údajů a míst vzniku

Následující příklady uvádějí typické zdroje evidencí biometrických údajů. Výčet nesmí být považován za kompletní – neuvedení údaje zde neznamená, že není biometrickým údajem nebo nepodléhá pravidlům stanoveným metodikou.

ÚdajMísta vzniku
Fotografie a videonahrávka využívající charakteristických znaků k identifikaci osobPokročilé kamerové systémy střežící prostory fakulty Audiovizuální nahrávka přednášky nebo diskuze uložená spolu s kontaktními informacemi o účastnících umožňující propojení audiovizuálního záznamu s dalšími údaji Audiovizuální nahrávka zkoušení spolu s identifikací zkoušeného
Vlastnoruční podpisKopie osobního dokladu, který podpis obsahuje. Např. podpis pracovní smlouvy. Smlouva poskytuje dostatek dalších údajů, aby bylo možné podpis spojit s konkrétní osobou.
Záznam hlasu s rozpoznáváním osobyZáznam přednášky s uvedením přednášejícího
Otisk prstu nebo jiný jednoznačný identifikátor (oční rohovka, žilní řečiště atd.)Přístupové systémy identifikují osoby podle biologických znaků Dokument podepsaný dynamickým podpisem
Biometrické údaje z lékařských vyšetření (např. záznam EKG)Lékařská zpráva

Biometrickým údajem není každý záznam osoby. Například zpracování fotografií není zpracováním biometrických údajů, pokud nejsou zpracovávány technickými prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby.

2.) Právo pořizování a zpracování údajů

Zpracování na základě souhlasu

Univerzita Karlova může biometrické údaje zpracovávat výhradně na základě výslovného souhlasu subjektu údajů. Důležité je, že souhlas musí být svobodný, tj. jeho účastník musí mít právo jeho odmítnutí bez omezení poskytovaných služeb.

Zásada: Zpracování biometrických údajů nesmí být nezbytnou součástí procesů UK!

Zpracování biometrických údajů může být využíváno jako nástroj usnadnění procesů (např. jednodušší identifikace) pro subjekt, nikoli jako nástroj řešení interních postupů.

 • Příklady:
  • Fotokopie osobních dokladů smí být uchovávány výhradně na základě svobodného souhlasu. Svobodným se rozumí, že návrh udělení souhlasu nesmí vyvolávat dojem nezbytnosti tohoto kroku. Pro pořízení fotokopie musí být jednoznačně stanovený účel.
  • Audiovizuální nahrávky ve vysokém rozlišení, pokud jsou spojeny se informací o přednášejícím, jsou biometrickým údajem a smí být zpracovávány pouze s jeho výslovným souhlasem.

Zpracování z důvodu oprávněného zájmu

V rámci běžných agend UK (pracovně-právní vztahy a povinnosti zaměstnavatele, zajištění studia, péče o majetek, povinnosti vůči poskytovatelům finančních prostředků, plnění úkonů výkonu státní správy) neexistují činnosti, kde by zpracování biometrických údajů bylo možné opřít o oprávněný zájem a nebyl nezbytný svobodně udělaný souhlas subjektu.

 • Příklady:
  • Pracoviště UK uchovává kopii osobních dokladů za účelem ověření, že údaje byly správně opsány. Kopie je založena ve složce v uzamčené skříni pracoviště. Případ je v dalších příkladech opakovaně rozebírán jakožto příklad neoprávněného nakládání s biometrickými údaji (a podrobně rozebrán např. v [ÚOOÚ 1]). Zpracování není oprávněným zájmem UK, protože téhož lze dosáhnout méně invazivními prostředky bez zpracovávání biometrických údajů z osobního dokladu (fotografie, podpis).
  • Přípravný kurz pro studenty středních škol organizovaný fakultou v prostorách fakulty vydal studentům průkazky s fotografiemi, kterými se prokazují při vstupu do budovy. Průkazky byly vygenerovány do PDF souboru, ze kterého byly tištěny. Soubor byl uchováván pro vytištění náhradní karty pro případ ztráty.
  • Vytištění vstupních karet včetně fotografie je oprávněným zájmem pořádající organizace, ale potřeba tohoto kroku musí být součástí informací s nabídkou kurzu a přihlašující osoba je s tím seznámena před podáním přihlášky a zaplacení kurzovného.
  • Uchovávání PDF souboru je neoprávněným zpracováním, protože nenaplňuje účel identifikace osoby u vstupu. Je možné použít méně invazivního postupu – opakovaného vyfocení účastníka.
  • V případě, že by fotografie na členské kartě nesloužila k identifikaci osob a ochraně majetku (např. v případě kurzů pořádaných mimo budovu), je použití fotografie na průkazce možné pouze výhradně se svobodným souhlasem – účastník by měl mít možnost mít průkazku bez osobní fotografie.

Zpracování pro vědecké účely

Zpracování osobních údajů pro vědecké účely nespadá z hlediska členění do předchozích bodů, ale i v tomto případě je zpracování biometrických údajů ve smyslu definice z předchozí kapitoly podmíněno výslovným souhlasem subjektu. Zpracování nesmí přesáhnout rozsah uvedený v souhlasu.

 • Přiklady:
  • Laboratoř vyvíjející nástroje identifikace osob podle hlasu má vzorky hlasů účastníků výzkumu. Laboratoř se na účastníky opakovaně obrací a v rámci telefonátů testují přenos algoritmů. Pro práci je proto nezbytné zpracovávat šablony jejich hlasu a mít je uchované spolu s identifikací konkrétní osoby (za jednoznačnou identifikaci je nutné považovat i mobilní telefonní číslo soukromého telefonu, i když tým nemusí nutně vědět jméno nebo další osobní údaje). Tým pracuje s biometrickými údaji a musí mít pro jejich zpracování potřebný souhlas subjektů.
  • Laboratoř např. pro potřeby výzkumu nesmí využít nahrávek telefonických hovorů ze záznamníku katedry bez prokazatelného souhlasu osob, které záznam zanechaly.

Biometrické údaje nesmí být uchovávány po ukončení vědeckého výzkumu. Souhlas subjektů udělený pro určitý výzkum nesmí být zobecňován pro jiný výzkum, ani kdyby šlo o výzkum vedený stejným týmem v příbuzné oblasti. Pro další výzkum mohou být údaje použity pouze v případě nového souhlasu nebo po jejich anonymizaci.

Anonymizace údajů

Biometrické údaje, pokud nejde o dlouhodobé studie, je pro vědecké účely většinou možné zpracovávat anonymizovaně. Principy anonymizace se mohou uplatnit na biometrické údaje stejným způsobem, jako na jiné druhy osobních údajů.

 • Příklady:
  • Záznamy EKG jsou zkoumány s ohledem na možnost odhalení srdeční choroby. Vzorky mohou být zpracovávány anonymně s tím, že spolu se vzorkem je známo, zda u subjektu byla choroba odhalena jinými prostředky. Přesto není důvod, aby vědeckému týmu byla známa totožnost osoby. I když je EKG zápis biometrickým údajem, bez dalších údajů na jeho základě nelze obecně osobu určit (např. porovnáním s jinými záznamy) a lze je zpracovávat jako údaje nepodléhající ochraně osobních údajů včetně např. zveřejnění signifikantní sekvence v rámci vědecké práce bez souhlasu subjektu.
  • Na výzkum uvedený výše (rozpoznávání hlasu) není možné anonymizaci využít, protože laboratoř s osobami, které vzorek poskytly, spolupracuje při výzkumu (kontaktuje je opakovaně). Anonymní vzorky jsou v tomto případě nepoužitelné. Laboratoř musí zpracovávat a chránit vzorky v souladu se zásadami zabezpečení osobních údajů.

Zpracování na základě smlouvy

Zpracování na základě smlouvy je analogií zpracování na základě souhlasu v tom smyslu, že účastník vyjadřuje souhlas uzavřením smlouvy.

POZOR: Stále se objevuje mylný výklad, kdy organizace zpracovává osobní údaje a odvolává se na smlouvu s třetím subjektem, typicky poskytovatelem dotace. Tento výklad je zcela chybný! Smluvní základ je relevantní výhradně v případě, kdy smluvním partnerem je subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány.

Rozdíl smluvního základu oproti souhlasu je v tom, že smlouva může obsahovat další ustanovení. Typicky omezuje právo subjektu od smlouvy odstoupit bez vyrovnání závazků nebo právo organizace uchovávat údaje i po ukončení poskytování služby pro případné reklamace nebo jiné oprávněné nároky organizace.

Z hlediska zpracování biometrických údajů platí pro smluvní základ stejné pravidlo, jako pro souhlas: Zpracování je možné výhradně v rozsahu stanoveném smlouvou, kterou subjekt svobodně uzavřel.

Zdůvodnění zpracování a související dokumentace

Je nezbytné, aby zpracování bylo podloženo zdůvodněním, proč je nezbytné využívat biometrických údajů. Důvodová zpráva je nezbytná i v případě, že je zpracování prováděno na základě souhlasu subjektu.

 • Zdůvodnění musí obsahovat:
  • Proč není možné použít zpracování bez použití biometrických údajů.
  • Jaká je přidaná hodnota pro subjekt údajů, která opravňuje jejich použití.
  • V případě odvolávání se na oprávněný zájem je nezbytný balanční test zpracování údajů.
  • Balanční test je nezbytný vždy v případě systémů zpracovávajících audiovizuální obraz z veřejně přístupných prostor.
  • Pro každou kategorii údajů musí existovat vymezení, kteří příjemci k nim musí mít přístup a v jaké části jejich zpracování.
 • Dokumentace agendy zpracování musí zahrnovat:
  • Ověření, že biometrické údaje jsou zpracovávány pouze subjekty z Evropské unie.
  • Podrobný účel zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů. Nad rámec popisu agend tak musí být samostatně popsáno zpracování biometrických údajů, aby nemohlo dojít k mýlce, které kategorie údajů se které zpracování týká.
  • Kategorie příjemců, kteří budou nebo mohou mít přístup k biometrickým údajům.
  • Popis zabezpečení údajů samostatně pro každou kategorii údajů. Zabezpečení musí zahrnovat:
   • ochranu před neoprávněným přístupem (zabezpečení přístupu);
   • účinnou ochranu i v případě neoprávněného přístupu (typicky šifrování, oddělení biometrických dat od jiných údajů umožňujících identifikaci osoby);
   • kontrolu každého jednotlivého přístupu k biometrickým údajům spolu se zdůvodněním, proč bylo vykonáno odkazem na dokumentovaný způsob zpracování (vyžaduje logování přístupu s možností identifikace konkrétní osoby a důvodu použití. V případě automatického zpracování vyžaduje logování operací, ke kterým byla data využita);
  • Popis zaručeného mechanismu odstraňování biometrických údajů, když pomine důvod jejich zpracování.
  • Pokud biometrické údaje zpracovávají společní správci, musí se dokumentace vztahovat ke zpracování u všech společných správců. UK nesmí přenechat odpovědnost na jiném společném správci bez toho, aby se pracovníci ubezpečili o plnění všech požadavků této a ostatních metodik UK.

Každé místo zpracování biometrických údajů musí být jednoznačně identifikováno a střeženo. V případě porušení zabezpečení jakýchkoli osobních údajů musí být zřejmé, zda byla porušena i ochrana zabezpečení biometrických údajů.

V případě rozsáhlého zpracování musí být součástí dokumentace i souhlasné stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Příklady logování:
  • Laboratoř uchovávající vzorky hlasu pro testování (viz příklad z bodu 2.1.3) uchovává záznamy v úložišti s chráněným přístupem s tím, že úložiště neobsahuje identifikace osob, pouze hlasové vzorky. Při využití pro testování je vytvořen záznam, který zaznamená, kteří pracovníci prováděli testování a kdy. Záznam v tomto případě neobsahuje obsahovat identifikace konkrétních osob (aby nevznikala další evidence osobních údajů), ale identifikátory použitých vzorků, které samy o sobě nevytváří evidenci osobních údajů. Přehled identifikátorů může být nahrazen informací, že byl použit celý soubor zkušebních biometrických šablon.

Odpovědnost za zpracování

UK nese plnou odpovědnost za zpracování údajů i v případě, že ji vykonává zpracovatel na základě smlouvy s UK. Zajištění odpovědnosti při společném výzkumu se věnuje článek Biometrické údaje na UK: 3.) Zabezpečení.

 • Příklad:
  • Externí zpracovatel – bezpečnostní agentura – zajišťuje ostrahu objektu UK. Činí tak na základě smlouvy s UK. Pokud mají pracovníci agentury přístup k záznamům kamerového systému, nesmí v rámci zpracování využít data k identifikaci osob (AV údaje by se staly biometrickými údaji).
  • Pokud by celý kamerový systém byl majetkem bezpečnosti agentury a veškeré zpracování probíhalo jejich prostředky a pracovníky, je správcem dat agentura, nikoli UK. Pokud by byly údaje současně biometrickými údaji, musí splnění podmínek legislativy zajistit správce, tedy bezpečnostní agentura.
Biometrické údaje v rámci studentské práce

Pokud jsou studenti zapojeni do vědecké práce, která pracuje s biometrickými údaji, vztahují se na ně stejná pravidla, jako na jakéhokoli jiného člena týmu. Tématu se věnuje článek Biometrické údaje na UK: 3.) Zabezpečení.

POZOR: V rámci výsledků práce nikdy nesmí být biometrické údaje zveřejňovány.

 • Vedoucí práce je odpovědný za poučení studenta o:
  • Obecných pravidlech ochrany osobních údajů
  • Zvláštní kategorii biometrických údajů
  • Vymezení kategorie biometrických údajů v rámci osobních údajů
  • Jak fungují nastavené principy ochrany biometrických údajů (např. oddělení biometrických dat od identifikačních osobních údajů)
  • Jaká jsou pravidla zabezpečení v konkrétní práci / projektu
  • Jaké zásady musí dodržovat student při vlastní práci
 • Příklad:
  • Student se podílí na psychologických výzkumech, v rámci kterých jsou účastníci výzkumu nahrávání videokamerou. Student musí být poučen, že např. nesmí pro videonahrávky využít vlastní mobilní telefon nebo si nahrávky ukládat na notebook a to ani v případě, že má např. šifrovaný disk.

3.) Zabezpečení

Uchovávání biometrických údajů musí být zajištěno tak, aby byly maximálně omezeny možnosti jejich zneužívání. Do kategorie zneužívání patří jakékoli využívání mimo důvody, pro které byly pořízeny, a které byly výslovně uvedeny v souhlasu, který subjektu udělil.

Šifrování

Uložené údaje musí být uchovávány šifrované tak, aby nebyly využitelné bez znalosti nebo nástroje, který není spolu s údaji dostupný.

Pro autentizaci jsou uchovávány biometrické šablony. Ty by měly být uloženy tak, aby z nich nebylo možné zpětně získat ucelený biometrický údaj nebo jeho podstatnou část (tzv. hash). I hash musí být uchováván jako osobní údaj s dostatečnou mírou ochrany.

Minimalizace kopií

Biometrické údaje mohou být zpracovány výhradně s účelem, ke kterému byly pořízeny. Proto mohou být uloženy pouze v místě (typicky v systému), který je zpracovává a nesmí být sdíleny s jinými systémy. Konkrétně nesmí být do jiných míst přenášeny nebo nesmí být jiným systémům umožněno, aby biometrické údaje využívaly, nebo využívaly služby systému, který data zpracovává a který je pro služby poskytnuté jiným systémům předá.

 • Příklady:
  • Fakulta má fotografii studenta pořízenou za účelem vytvoření přístupové karty na pracoviště (Pozor: Pro uchovávání musí mít svobodný souhlas, který uchovávání uvádí!). Tuto fotografii nesmí pracoviště poskytnout jinému pracovišti k žádnému účelu.
  • Systém fakulty uchovává šablonu biometrického podpisu používaného pro ověření dokumentu. Tento systém nesmí nabízet službu ověření biometrického podpisu jiným systémům (např. na jiných fakultách), pokud výslovnou součástí souhlasu nebylo sdílení tohoto údaje mezi fakultami.
  • Docházkový systém uchovává hashe otisků prstů. Tento hash nesmí být součástí dat, které docházkový systém sdílí s jinými systémy, a to ani v případě, že by tyto jiné systémy hash nevyužívaly.

Logování přístupů

Pokud jsou někde uchovávány biometrické údaje, musí být veškeré přístupy k místu jejich uložení logovány.

 • Příklady:
  • Pokud jsou uloženy někde např. fotokopie osobních dokladů, musí být každý konkrétní přístup k nim zaznamenán. Není proto např. možné, aby fotokopie dokladu byla v papírové složce v zamčené skříni, jejíž klíč je pracovníkům pracoviště dostupný. (Upozornění: Pro fotokopii musí být doložitelný také výslovný souhlas).
  • Pokud je kopie vlastnoručního podpisu součástí smlouvy, smlouva nesmí být zveřejněna na internetu, ani nesmí být volně přístupná v rámci interních informačního systému tak, aby k její fotokopii s podpisem měli přístup pracovníci, kteří nepotřebují autentizovat podepisující osobu.

Zabezpečení v rámci výzkumu vedeného více pracovišti

Pokud jsou biometrické údaje zpracovávány v rámci výzkumu více pracoviště, vždy musí být maximálně uplatněna možnost jejich anonymizace před předáním jinému pracovišti.

 • Příklad:
  • Nemocnice sbírá osobní údaje i biometrická data o pacientech na základě souhlasu o zapojení do výzkumu. Data jsou analyzována na pracovišti UK. Toto pracoviště přímo osoby nekontaktuje a nepotřebuje proto znát identifikační údaje osob, kterých se data týkají. Osobní údaje včetně biometrických proto jsou vždy předávány anonymizované.
  • Pokud jsou předávány opakovaně údaje o stejných pacientech, jsou anonymizovány tak, aby pracoviště mohlo sledovat, které vzory patří ke stejné osobě, ale přesto není důvod, aby znalo jejich identitu.

Je-li nezbytné, aby pracovníci různých pracovišť spolupracovali na využívání osobních údajů včetně biometrických dat, mělo by být využito vzdáleného přístupu ke sdílenému úložišti spravovaného jednou organizací, aby byla dodržena zásada minimalizace dat i jejich kopií.

Úroveň zabezpečení vzdáleného přístupu musí být adekvátní citlivosti zpracovávaných údajů a požadavku na ověření přistupujících osob, logování jejich přístupů a dokumentace důvodů, proč se k biometrickým údajům přistupovalo. Doporučeným postupem zabezpečení jsou osobní certifikáty členů týmu nebo dvoufaktorová autentizace.

Rozsah a doba uchování údajů

V případě biometrických (i ostatních osobních údajů) musí být zajištěno, že údaje jsou zpracovávány (zahrnuje i uchovávání bez aktivního využívání) výhradně po dobu, kdy jsou nezbytně nutné pro účel, ke kterému byly pořízeny.

 • Příklad:
  • Fotografie pracovníka byla pořízena pro přístupový systém. Fotografie nesmí být uchovávána, pokud pracovník už na střežené pracoviště nechodí a jeho fotografie proto již pro identifikaci neslouží. Pokud je známo nebo existuje důvodný předpoklad, že se pracovník na pracoviště zase vrátí (např. po ukončení studijního pobytu v zahraničí), je možné jeho fotografii v systému uchovat, ale pouze v případě, že toto uchování pro budoucí znovuvyužití bylo výslovnou součástí souhlasu, který pracovník udělil. Uchování pro budoucí opakované využít je jiným způsobem využití údajů, navíc má pracovník důvod předpokládat, že údaje jsou odstraněny po ukončení jeho působnosti automaticky na základě principu minimalizace údajů.

UK smí uchovávat jenom nejmenší množství osobních údajů nezbytných pro identifikaci osoby. Nesmí uchovávat více údajů, než je nezbytné.

 • Příklad:
  • Pokud se na základě souhlasu pořizuje např. kopie osobního dokladu a není nezbytné uchovávat kopii podpisu, nesmí být podpis součástí kopie. Pokud přístupové zařízení využívá výhradně otisku prstu pro identifikaci osoby, nesmí být součástí záznamu osoby jiné biometrické údaje, např. fotografie.

Biometrické údaje nesmí být uchovávány pro účely, pro které není nezbytné uchovávat biometrické údaje, a postačily by údaje nespadající do zvláštní kategorie.

 • Příklad:
  • Nesmí být uchovávána kopie osobního dokladu subjektu za účelem možnosti ověřit údaje z něj opsané (typicky jméno příjmení, místo a datum narození). Pokud by se taková kopie uchovávala, smí obsahovat pouze uvedené ověřované osobní údaje a nikoli údaje další (fotografie, podpis nebo jakékoli další údaje, např. pohlaví). Fotokopie by musela být začerněna nebo jinak omezen obsah informací, které jsou na ní dostupné.

Zpracování z důvodu oprávněného zájmu

Bez souhlasu zaznamenaných osob může být AV záznam zpracováván výhradně na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je třeba zpracovat balanční test a vyhodnotit, zda oprávněný zájem UK je důležitější než právo osob na ochranu soukromí.

Oprávněný zájem nikdy nemůže být důvodem ke zveřejnění záznamu širší skupině osob, např. na internetu. Výjimka z tohoto pravidla může být povolena výhradně po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Poznámka: V podobných případech, kdy data nejsou přímo součástí vědeckého výzkumu, by neměl být vědecký výzkum používán pro zdůvodnění zpracování; ten je možné výhradně ve svém významu. V opačném případě může subjekt oprávněně požadovat odstranění údajů, protože jejich odstranění neohrožuje významně splnění cíle.

Zdroje a podklady

Pokyny metodických textu se kromě legislativy opírají zejména o již vydané výroky a rozhodnutí Úřadu, které jsou pro aplikaci v rámci ČR rozhodující:

GDPR:
Nařízení EP a rady EU 2016/679 včetně následných doplnění https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6607&n=uplne%2Dzneni%2Dgdpr

MKG2019:
Biometrické údaje a jejich právní režim, Revue pro právo a technologie, ročník 8, číslo 2, rok 2019, dostupné online: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801/pdf

ÚOOÚ 1:
Čtrnáct nedorozumění ohledně biometrické identifikace a autentizace https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=43934

ÚOOÚ 2:
Kontrola využití biometriky u klientů (UOOU-09654/18) https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6546&n=kontrola%2Dvyuziti%2Dbiometriky%2Du%2Dklientu%2Duoou%2D09654%2D18

ÚOOÚ 3:
Kontrola používání technologie FaceID https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5677&n=kontrola%2Dpouzivani%2Dtechnologie%2Dfaceid%2Dspolecnost%2Dmetrostav%2Da%2Ds

ÚOOÚ 4:
Kontrola používání hlasové biometrie https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5691&n=kontrola%2Dpouzivani%2Dhlasove%2Dbiometrie%2Dspolecnost%2Dceska%2Dsporitelna%2Da%2Ds

ÚOOÚ 5:
Kontrola zpracování osobních údajů včetně zvláštních kategorií (otisků prstů) při provozování hazardních her https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6289&n=kontrola%2Dzpracovani%2Dosobnich%2Dudaju%2Dvcetne%2Dzvlastnich%2Dkategorii%2Dotisku%2Dprstu%2Dpri%2Dprovozovani%2Dhazardnich%2Dher

ÚOOÚ 6:
Příkaz ÚOOÚ o neoprávněném uchovávání kopií osobních dokladů https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=41094

eprávo:
Zpracování biometrických údajů zaměstnanců https://www.epravo.cz/top/clanky/zpracovani-biometrickych-udaju-zamestnancu-109845.html

WP29:
Pokyny týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=34787

Další novinky: