CHCI ZKOUŠET

Chci zkoušetStátní závěrečná zkouška/Obhajoba závěrečné práceMožnosti konání státních závěrečných zkoušek distančně

Možnosti konání státních závěrečných zkoušek distančně

Do 31. 3. 2021 jsou při distančním konání státní závěrečné zkoušky či její části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (dále jen „státní zkouška“) jsou na základě níže uvedených předpisů dány tři možnosti:

1) státní zkouška proběhne se zachováním zásady veřejnosti (bez nahrávaní);

2) průběh státní zkoušky bude nahráván (bez účasti veřejnosti);

3) kombinovaně, tj. část účastníků zkoušky je přítomná prezenčně (max. 10 osob) a část distančně.

Předpisy:

Státní závěrečné zkoušky je možné od V. novely Studijního a zkušebního řádu UK, účinné od 1. 1. 2021, konat zcela distančně nebo částečně distanční formou, je-li to důvodné a účelné. Je třeba ověřit totožnost studenta, zajistit dodržování pravidel stanovených pro tuto státní zkoušku či její část a zajistit zachování požadavku veřejnosti. Fakulta může stanovit podrobnosti v Pravidlech pro organizaci studia na fakultě.

Státní zkouška tak může proběhnout se zachováním zásady veřejnosti, a tedy bez nahrávání.

Částečně distanční formou se rozumí zejména situace, kdy je:

a) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost prezenčně;

b) student přítomen prezenčně, část komise distančně a část komise a veřejnost prezenčně nebo;

c) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost distančně (je nutné sdílet odkaz).

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách zákonem č. 495/2020 Sb., bylo pro Univerzitu Karlovu vydáno rozhodnutí o zvláštních oprávněních při mimořádné situaci. Toto rozhodnutí je účinné do konce akademického roku 2020/2021.

Na základě tohoto rozhodnutí je možné konat státní zkoušku distančně, bez přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že je z jejího průběhu pořízen audiovizuální záznam, který se uchová po dobu 5 let.

Doporučujeme sledovat aktuální účinná opatření v souvislosti s možným maximálním počtem přítomných osob. V současné době (2. 2. 2021) je možné konat státní zkoušky také prezenčním způsobem, a to za přítomnosti maximálně 10 osob (počet včetně zkoušejících). Je však nutné, aby fakulta, která se rozhodne konat státní závěrečné zkoušky prezenčním způsobem, umožnila do budovy přístup veřejnosti, nikoliv jen z řad studentů. Pokud fakulta umožní přístup do budovy pouze zkoušeným osobám, není zcela zachována veřejnost státní zkoušky a je vhodné zpřístupnit veřejnosti odkaz na virtuální místnost, kde se státní zkouška odehrává. Při konání státních závěrečných zkoušek je třeba dodržovat dostatečný odstup mezi zkušební komisí, zkoušeným a přihlížejícími z řad veřejnosti. Další aktuální informace o konání státních závěrečných zkoušek naleznete na oficiálních stránkách Univerzity Karlovy zde.

V rámci distančního zkoušení státních zkoušek byly vybrány nástroje, které jsou UK podporovány:

1) Microsoft Teams;

2) Adobe Connect.

S ohledem na právní, bezpečnostní a technické požadavky (typicky na výstupní video a zabezpečení) UK v tuto chvíli neumožňuje při distanční státní zkoušce, která má být nahrávána, využít jiný nástroj. Srovnání nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra pro celoživotní vzdělávání. Návody k nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu. V případě využití jiného nástroje, který UK nepodporuje, je nutné zabezpečit všechny podstatné podmínky státní zkoušky konané distančně, tj. např. validní výstup videa v případě nahrávání a informační povinnost, která je studentovým právem. Informační povinnost znamená sdělit studentovi na začátku státní zkoušky nebo jinou prokazatelnou formou, např. spolu se zaslaným odkazem na státní zkoušku, že v rámci použitého nástroje může docházet ke sdílení údajů třetí straně a mimo prostor Evropské unie.

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu distancnizkouseni@cuni.cz.

1) Státní zkouška se zachováním zásady veřejnosti

 • K zajištění účasti veřejnosti na státní zkoušce je nutné uvést předem vytvořený odkaz na videokonferenci (url) na fakultních stránkách, typicky na místě, kde jsou obvykle umístěny termíny státních zkoušek. Struktura url a možnost následného přístupu do online schůzky se liší dle vybraného nástroje. Doporučujeme vytvořit tzv. zabezpečenou online schůzku, dle možnosti vybraného nástroje.
 • Administrátor státní zkoušky má právo schválit dalšího účastníka. V případě, že se do schůzky přihlásí další účastník v průběhu zkoušení, nemusí administrátor tohoto účastníka přijmout, resp. může ho z videokonference odstranit (obdobně jako po zahájení prezenční státní zkoušky je možné vcházet do místnosti pouze ve výjimečných případech).
 • Při zachování zásady veřejnosti se státní zkouška nenahrává.
 • Dále je nutné sledovat, zda přítomný host nespustil, záměrně nebo omylem, nahrávání průběhu zkoušky (týká se MS Teams). Nicméně je riziko, že nahrávání bude provedeno jiným způsobem, mimo vlastní užitý systém.
 • V případě zvolení tohoto způsobu je nezbytné zohlednit GDPR a část prokazování totožnosti (viz zahájení zkoušení) musí proběhnout výhradně mezi komisí a zkoušeným bez účasti veřejnosti!

2) Průběh státní zkoušky je nahráván

 • Průběh státní zkoušky bude nahráván (resp. bude pořizován zvukový nebo zvukový a obrazový záznam) a následně bude záznam uchováván po dobu 5 let, přičemž záznam může být poskytnut pouze orgánům veřejné moci na jejich žádost. Tuto žádost o nahlédnutí je třeba uchovávat společně se záznamem.
 • V případě nahrávání státní zkoušky není nutné zajištění účasti veřejnosti.
 • Při nahrávání státní zkoušky je povinnost nahrát všechny části zkoušky, tj. teoretickou i praktickou část.
 • V případě nahráváníje nezbytné zajistit uložení nahrávky v systému spisové služby (ESSS UK) – návody naleznete zde, po dobu 5 let a následně ji zničit v rámci skartačního řízení.
 • Technické parametry nahrávání naleznete zde.

3) Kombinovaná státní zkouška

 • Státní zkoušku je možné uskutečnit tak, že je část členů komise přítomna prezenčně a student je připojen distančně (v případě zajištění veřejnosti je také veřejnost připojena distančně.
 • Při této formě je důležité zachovat maximální počet 10 osob přítomných prezenčně (doporučujeme sledovat aktuální opatření).
 • Také je nutné dodržet zásady 3R – roušky, rozestupy, mytí rukou (desinfekce při příchodu do budovy).
 • Dále se zkouška řídí pravidly dle vybrané možností státní zkoušky:
  • se zachováním zásady veřejnosti (bez nahrávaní);
  • průběh státní zkoušky je nahráván (bez veřejnosti).

Ve všech případech distančního zkoušení státních zkoušek je potřebné zajistit transparentnost a férovost procesu a snažit se o předcházení podvodům. Zvolené náhradní metody hodnocení v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat srovnatelnou studijní zátěž jako metody původní. Distanční zkoušky jsou plnohodnotné, i když ne stejné jako zkoušky prezenční. Transformací z prezenčního na distanční zkoušení by se zátěž studujících neměla ani neúměrně snížit, ani významně zvýšit. Státní zkouška má prokázat především odborné znalosti a orientaci ve zkoušené problematice. Je proto důležité snažit se o zamezení možnosti podvádění, ale také klást důvěru ve studenty.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články