CHCI ZKOUŠET

Chci zkoušetStátní závěrečná zkouška/Obhajoba závěrečné práceMožnosti konání státních závěrečných zkoušek distančně

Možnosti konání státních závěrečných zkoušek distančně

Státní závěrečné zkoušky je možné podle Studijního a zkušebního řádu konat distančně nebo hybridně (čl. 9 odst. 14 SZŘ pro pregraduální studium, čl. 11 odst. 17 SZŘ pro doktorské studium). SZŘ umožňuje distanční či hybridní konání státních zkoušek v případě, je-li to důvodné nebo účelné. O důvodnosti a účelnosti rozhoduje fakulta.

Při distančním či hybridním konání státní zkoušky je nutné zajistit:

 • možnost ověřit totožnost studenta
 • dodržování pravidel stanovených pro tuto státní zkoušku
 • zajistit zachování požadavku veřejnosti

Distanční státní zkoušku je možné konat tak, že jsou student a všichni členové komise připojeni distančně. Veřejnost je připojena rovněž distančně, tzn. prostřednictvím odkazu na virtuální místnost, kde se státní zkouška koná.

Částečně distanční formou se rozumí zejména situace, kdy je:

 1. student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost prezenčně,
 2. student přítomen prezenčně, část komise distančně a část komise a veřejnost prezenčně nebo
 3. student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost distančně.

Od 1. 10. 2021 již nelze využít krizový COVID zákon, který umožňoval nahrávání státních zkoušek.

V rámci distančního zkoušení státních zkoušek byly vybrány nástroje, které jsou UK podporovány:

1) Microsoft Teams

2) Adobe Connect

Srovnání nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra pro celoživotní vzdělávání. Návody k nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu. V případě využití jiného nástroje, který UK nepodporuje, je nutné zabezpečit všechny podstatné podmínky státní zkoušky konané distančně, tj. informační povinnost, která je studentovým právem. Informační povinnost znamená sdělit studentovi na začátku státní zkoušky nebo jinou prokazatelnou formou, např. spolu se zaslaným odkazem na státní zkoušku, že v rámci použitého nástroje může docházet ke sdílení údajů třetí straně a mimo prostor Evropské unie.

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu distancnizkouseni@cuni.cz.

Ke konání státní zkoušky distanční či hybridní formou

 • K zajištění účasti veřejnosti na státní zkoušce je nutné uvést předem vytvořený odkaz na videokonferenci (url) na fakultních stránkách, typicky na místě, kde jsou obvykle umístěny termíny státních zkoušek. Struktura url a možnost následného přístupu do online schůzky se liší dle vybraného nástroje. Doporučujeme vytvořit tzv. zabezpečenou online schůzku, dle možnosti vybraného nástroje.
 • Administrátor státní zkoušky má právo schválit dalšího účastníka. V případě, že se do schůzky přihlásí další účastník v průběhu zkoušení, nemusí administrátor tohoto účastníka přijmout, resp. může ho z videokonference odstranit (obdobně jako po zahájení prezenční státní zkoušky je možné vcházet do místnosti pouze ve výjimečných případech).
 • Státní zkouška se nenahrává.
 • Dále je nutné sledovat, zda přítomný host nespustil, záměrně nebo omylem, nahrávání průběhu zkoušky (týká se MS Teams). Nicméně je riziko, že nahrávání bude provedeno jiným způsobem, mimo vlastní užitý systém.
 • V případě zvolení tohoto způsobu je nezbytné zohlednit GDPR a část prokazování totožnosti (viz zahájení zkoušení) musí proběhnout výhradně mezi komisí a zkoušeným bez účasti veřejnosti!
 • Vzniká protokol o průběhu státní zkoušky, který má stejné parametry jako protokol při prezenční státní zkoušce.

Ve všech případech distančního zkoušení státních zkoušek je potřebné zajistit transparentnost a férovost procesu a snažit se o předcházení podvodům. Zvolené náhradní metody hodnocení v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat srovnatelnou studijní zátěž jako metody původní. Distanční zkoušky jsou plnohodnotné, i když ne stejné jako zkoušky prezenční. Transformací z prezenčního na distanční zkoušení by se zátěž studujících neměla ani neúměrně snížit, ani významně zvýšit. Státní zkouška má prokázat především odborné znalosti a orientaci ve zkoušené problematice. Je proto důležité snažit se o zamezení možnosti podvádění, ale také klást důvěru ve studenty.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články