CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů se sluchovým postižením

On-line výuka studentů se sluchovým postižením

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

Obecná charakteristika

V době distanční výuky se mohou studenti se sluchovým postižením setkávat s různým množstvím překážek. Nesnáze mohou pociťovat i vyučující, neboť vedení on-line výuky může být náročné. Obecně platí, že osoby se sluchovým postižením ke komunikaci se slyšícím světem využívají v různé míře odezírání. To jim v současné době znemožňují roušky, pokud jednáme se studentem osobně. V tom případě doporučujeme použít spíše štít, přes který je Váš obličej dobře viditelný a dodržovat další opatření (např. rozestupy). Zvyšovat přehnaně hlas nepomáhá. Pokud vedete výuku např. přes webovou kameru, buďte bez roušky.

Mezi jednotlivými osobami se sluchovým postižením jsou velké rozdíly, jedná se o značně heterogenní skupinu. Není tedy jednoduché připravit obecně platná tvrzení a „návody“. Pro co nejlepší vzájemné porozumění je optimální zkusit se domluvit na společném postupu. Pokud již s takovým studentem spolupracujete delší dobu, pravděpodobně víte, že má vypracovanou tzv. funkční diagnostiku. Jedná se o soubor doporučení, vztahující se ke konkrétnímu znevýhodnění, ke kterým bychom měli ve výuce skutečně přihlížet. Pokud Vás student s tímto dokumentem seznámí, berte jeho obsah, prosím, jako závazný. Byl sepsán odpovědným fakultním pracovníkem, a na body v něm obsažené má student nárok.

Pamatujme na to, že distanční výuka má svá další specifika, se kterými funkční diagnostika aktuálně nepočítá. V tom případě je možné, pokud bude nějaká specifická vzdělávací potřeba v online výuce objevena, provést doplnění posudku funkční diagnostiky.

Náročnost on-line výuky a pomoc

Student bude mluvenou řeč zprostředkovanou formou on-line výuky moci vnímat jen velmi obtížně, tudíž nelze tento způsob zcela doporučit. Je nutné zajistit, aby všechny informace sdělované ústně při on-line výuce obdržel student se SP taktéž v psané podobě. Nelze počítat se zapojením studenta do diskuse vedené v on-line formě výuky. Je důležité počítat také s tím, že u studentů kategorie B2 bude i horší porozumění obsahu textu, pokud není český jazyk jeho primárním jazykem. Nelze tudíž spoléhat na předání informací pouze psanou formou.

Ideální by bylo, pokud by se podařilo technicky zajistit simultánní přepis on-line přednášky či semináře. Veškeré informace, podklady či studijní materiály je nutné poskytnout studentovi v psané podobě. Lze nabídnout studentovi individuální konzultaci, na kterou je nutné zajistit s dostatečným předstihem tlumočníka (u studentů B2). Kontaktními pracovnicemi pro zajištění tlumočení je doc. PhD. Kateřina Hádková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.

Vedení výuky on-line způsobem za pomoci videí má pro studenty se sluchovým postižením svá specifika. Dobré porozumění ve videorozhovoru či přednášce není automatické (ani pokud máte pocit, že je na Vás „dobře vidět“). Pokud máte navíc vytvořenou např. celou skupinu studentů, kteří jsou připojeni v tomtéž čase a vzájemně spolu komunikujete, pro studenta se sluchovým postižením se orální komunikace a vnímání jejího obsahu stává velmi těžkou. Zkuste to mít na paměti a řešit studijní záležitosti spíše písemnou cestou.

Pokud máte studenta, který preferuje komunikaci znakovým jazykem, možná již víte, že výše zmíněná písemná forma rovněž nemusí být nejvhodnější. Aktuálně lze zajistit i tlumočení z/do znakového jazyka on-line způsobem (to samé platí pro přepis textu).

Přikládáme proto odkaz na stránky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK NaNUK, kde najdete konkrétní možnosti a rady, jak vést distanční /on-line výuku studentů se sluchovým postižením. V případě potřeby lze (pozor, s dostatečným předstihem) tlumočníka či přepisovatele na Vaši on-line výuku objednat, viz výše.

V případě, že je pro Vašeho studenta obtížné porozumět např. video přednáškám, studijním skupinám atd., zkuste mu umožnit náhradní přístup k informacím. Můžete mu např. doporučit více studijní literatury, sepsat strukturu probíraných přednášek, doporučit písemné materiály atd. V drtivé většině případu nejde o neochotu studenta na takto vedené výuce participovat, nýbrž skutečně o objektivní překážku.

Pokud potřebujete realizovat např. on-line konzultaci, zkuste zvážit i např. chat písemnou formou. Doporučujeme se studentem konzultovat preferovanou metodu komunikace.

Nebojte se se studentem mluvit o jeho konkrétních potřebách nebo o tom, jaká komunikace mu vyhovuje. Někdy může student pociťovat jistý ostych přiznat, že je pro něj současná komunikační situace obtížná či že Vám při výuce/rozhovoru dokonce nerozumí. Vaši snahu mu pomoci ale jistě ocení.

Odkaz na Akademickou poradnu.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články